LAKE OSWEGO HIGH SCHOOL BOYS SOCCER PROGRAM - SAM JOHNSON

 

SAM JOHNSON

**********

Lake Oswego High School
Outside Defender

**********

Santa Clara University