LAKE OSWEGO HIGH SCHOOL BOYS SOCCER PROGRAM - ERIK MCADAMS

 

ERIK MCADAMS

**********

Lake Oswego High School
Midfielder

**********

Santa Clara University